dnes je 23.9.2023

Input:

Neskorá registrácia pre DPH

4.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.556 Neskorá registrácia pre DPH

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov definuje, že zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat 49 790 eur. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní od doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registráciu pre DPH sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

V prípad ak k zdaniteľná osoba túto žiadosť nepodala v stanovenej lehote, a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, zdaniteľná osoba je povinná postupovať podľa § 69 ods. 13, § 55 ods. 3 a § 78 ods. 9 zákona o DPH, ktorý upravuje práva a povinnosti tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH.

Žiadosť o registráciu pre DPH sa podáva elektronicky prostredníctvom tlačiva s názvom ”Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien,