dnes je 23.6.2024

Input:

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024

4.9.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane a niektoré iné sumy uvedené v ZDP (viď príloha) upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2023 zvýšilo sumy životného minima, pričom suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu k 1. júlu 2023 je 268,88 € (ďalej len „platné životné minimum“).

Všetky prepočty boli vykonané s presnosťou na dve desatinné miesta podľa § 47 ZDP. Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024 je uvedený v prílohe tejto informácie.

23/DZPaU/2024/I Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti