dnes je 21.2.2024

Najnovšie

Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2024Garancia

14.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Zo znenia § 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), v ktorom s účinnosťou od 1. januára 2021 bola vypustená prvá a druhá veta, aj pri platení preddavkov v roku 2024 vyplýva, že ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Informácia k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023Garancia

14.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 je daňovník povinný podať v lehote do 2. apríla 2024. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 je daňovník povinný podať v lehote do 2. apríla 2024. Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby z pohľadu Daňového poriadkuGarancia

13.2.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby je povinný podať: - každý, komu táto povinnosť vyplynie zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov právnickej osoby (ďalej ako „ ZDP ”) alebo - ten, koho na to správca dane vyzve zaslaním písomnej výzvy ( § 15 ods. 1 ZSD ). ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zníženie zaťaženia malých podnikov pri DPH posunuli poslanci do druhého čítaniaGarancia

13.2.2024, Zdroj: SITA

... Zníženie zaťaženia malých podnikov má podľa všetkého v pléne Národnej rady SR podporu. Poslanci totiž v utorok posunuli do druhého čítania novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Malé podniky by podľa nej mali mať možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v členskom štáte ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Informácia pre predávajúcich (fyzické osoby) prostredníctvom digitálnych platforiemGarancia

13.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Prijatím zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (tento zákon implementuje do našej legislatívy smernicu DAC7), plynú nové povinnosti prevádzkovateľom digitálnych platforiem, NIE PREDÁVAJÚCIM. Prijatím zákona č. ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa implementovala EMCS 4.1Garancia

13.2.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa (FS) v súlade so Smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (SPD) a špecifikáciami Európskej komisie pre „Elektronický systém na kontrolu pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS), implementovala fázu 4.1., ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Informácia k úprave základu dane fyzickej osoby v prípade kontrolovaných transakcií závislých osôb od 1. 1. 2023Garancia

13.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) je fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov povinná zvýšiť základ dane aj o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky vo významných kontrolovaných transakciách ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a správu daníGarancia

13.2.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a správu daní Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a správu daní ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Informácia pre fyzickú osobu s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá sa považuje za mikrodaňovníkaGarancia

13.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

... Podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z prímov) sa za mikrodaňovníka považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky: Podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby z pohľadu Daňového poriadkuGarancia

12.2.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať: - každý, komu táto povinnosť vyplynie zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej ako „ ZDP ”) alebo - ten, koho na to správca dane vyzve zaslaním písomnej výzvy ( § 15 ods. 1 ZSD ). Podanie ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
Najčítanejšie

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

30.10.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 34 Platenie preddavkov na daň a § 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnostiGarancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál § 34 Platenie preddavkov na daň (1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prepojenie majetkové (nepriamy odvodený podiel)Archív

22.3.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zabojová Zadanie: Spoločnosť A má 65% priamy podiel na spoločnosti B a spoločnosť B má 30 % priamy podiel na spoločnosti C. Súčasne spoločnosť A má 70% priamy podiel na spoločnosti D a spoločnosť D má 20 % podiel na spoločnosti C. Otázka: Je spoločnosť A a C majetkovo prepojená? Riešenie: ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 222/2004 Z.z.Garancia

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

... . 1) Napríklad zákon č.  36/1967 Zb.  o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č.  238/2000 Z. z. , zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

19.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Bronislava Krištof

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené. Prihláška tu!

Špecialista odpadového hospodárstva

11.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom. Prihláška tu!

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

14.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Veronika Bošková

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií je umelá inteligencia (AI) na čele inovácií, meniac každý aspekt nášho života a práce. AI Akadémia je navrhnutá tak, aby vám poskytla komplexný prehľad o AI nástrojoch a technológiách, ich aplikáciách vo vašej firme, v manažmente, personalistike, účtovníctve a podnikaní, a o tom, ako môžete tieto nástroje využiť na tvorbu obsahu a vizuálov. Každý účastník má možnosť absolvovať vstupnú individuálnu konzultáciu s lektorkou. Kurz je kombináciou konzultácie, 4webinárov a 2 prezenčných workshopov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Zmeny v daňovom poriadku, o ktorých je dobré vedieť - odpovedá odborník na oblasť správy daní JUDr. Toško Beran

Správa daní predstavuje komplex inštitútov, ktoré napomáhajú korektným daňovým subjektom riadne si plniť ich daňové povinnosti. Pre daňové o...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 1.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Na čo si dať v zákone o DPH pozor v roku 2024

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 20.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
február 2024
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
 
Najbližšia daňová povinnosť
26.2.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.2.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 20.2.2024
1 EUR1,08 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,32 PLN (-0)
1 EUR25,43 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV