dnes je 29.11.2023

Najnovšie

Dodatočné daňové priznanieGarancia

28.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane až po termíne na podanie daňového priznania, podáva dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku). Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako dodatočné daňové priznanie.   Ak daňovník zistí, že jeho daňová ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odmena pre zamestnanca bez odvodu a daneGarancia

27.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Zamestnanecká súťaž je oslobodená od daní a poistného a zároveň je daňovým výdavkom zamestnávateľa. Daňový náklad pre zamestnávateľa Hodnota ceny zakúpenej zamestnávateľom do zamestnaneckej súťaže, ktorá je zaúčtovaná v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaná v evidencii daňovníka ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Opravné daňové priznanieGarancia

27.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový subjekt podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada. Zákon neobmedzuje počet podaných opravných daňových priznaní, čo znamená, ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Platenie DPH pri osobách registrovaných podľa § 5 zákona o dani z pridanej hodnotyGarancia

24.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Osoby povinné platiť DPH v Slovenskej republike upravuje § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH je pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku povinný platiť ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023, ak došlo v priebehu roka k skončeniu podnikaniaGarancia

24.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 2. apríla 2024. Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, je povinný toto daňové ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dividendy - Daň, odvody, od dane oslobodenéGarancia

23.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Presná definícia obdobia a výšky vyplácaného podielu na zisku je dôležitá pre splnenie si daňových a odvodových povinností obchodnej spoločnosti a prijímateľa finančného plnenia. Slovenská obchodná a daňová legislatíva určuje vyplácajúcej spoločnosti a prijímajúcemu spoločníkovi ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pre potvrdenie na získanie 2 % daní stačí navštíviť notáraGarancia

23.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Sociálna poisťovňa informuje na svojej webovej stránke, že neziskové organizácie, občianske združenia a ďalšie oprávnené mimovládne subjekty, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu , nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023Garancia

23.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 2.4.2024. Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, je povinný toto daňové priznanie ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie majetku pri zlúčení spoločnostiGarancia

22.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Zaradenie majetku pri zlúčení spoločnosti do 28. 2. 2023 Z účtovného hľadiska si nástupnícka spoločnosť určí odpisovanie prostredníctvom odpisového plánu. Z daňového hľadiska , ak sa určí model reálnej hodnoty, pôjde o novo obstaraný majetok, ktorý sa bude odpisovať od začiatku ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023Garancia

22.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
Najčítanejšie

Nákup klimatizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

27.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Do priestoru, ktorý vlastní naša spoločnosť sme kúpili v roku obstarania priestoru aj klimatizáciu, ktorej obstarávacia cena je 900 €, čiže nižšia ako 1 700 €. Je potrebné klimatizáciu účtovať ako technické zhodnotenie a teda odpisovať, alebo je možné ju zahrnúť hneď do nákladov ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prepojenie majetkové (nepriamy odvodený podiel)Archív

22.3.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zabojová Zadanie: Spoločnosť A má 65% priamy podiel na spoločnosti B a spoločnosť B má 30 % priamy podiel na spoločnosti C. Súčasne spoločnosť A má 70% priamy podiel na spoločnosti D a spoločnosť D má 20 % podiel na spoločnosti C. Otázka: Je spoločnosť A a C majetkovo prepojená? Riešenie: ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie oplotenia a vstupnej brány do správnej odpisovej skupiny v roku 2019Archív

26.2.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s. Chceli by sme sa opýtať na zaradenie do ktorej odpisovej skupiny patrí oplotenie záhradníctva (v sume cca 5 000 €) vrátane vstupnej brány (cca 2 000 €)? V zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Transferové oceňovanie - poskytnutie pôžičky medzi spriaznenými osobamiArchív

17.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Prijímanie a poskytovanie pôžičiek medzi závislými osobami a s tým súvisiaca dohodnutá výška úroku podlieha transferovému oceňovaniu. Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): blízka osoba, ekonomicky ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy fyzickej osoby z kapitálového majetkuArchív

13.4.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zabojová Zadanie: Pani Laura Mantlíková predala v roku 2018 podielové listy podielového fondu EURONAL. Pričom sa rozhodla, že využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 10 ZDP ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP . Z toho dôvodu bude podávať daňové priznanie za rok ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi. Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie. Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 + aktuálny stav mzdovej agendy

19.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Júlia Pšenková

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v daňovom poriadku, o ktorých je dobré vedieť - odpovedá odborník na oblasť správy daní JUDr. Toško Beran

Správa daní predstavuje komplex inštitútov, ktoré napomáhajú korektným daňovým subjektom riadne si plniť ich daňové povinnosti. Pre daňové o...

Daňová kontrola - čo je dobré vedieť a ako sa ňu pripraviť v roku 2023

Daňová kontrola predstavuje ucelený správny proces, o ktorom je z hľadiska správy daní potrebné vedieť. Dôležité je uvedomiť si, že v súlade...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novinky v problematike DPH v roku 2024 a 2025 a súvisiace praktické dopady

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 4.12.2023

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v dani z príjmov od 1.1.2024

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 5.12.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
november 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2023 - Daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2023 - Daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.11.2023
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,35 PLN (-0,01)
1 EUR24,37 CZK (+0,01)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV