dnes je 31.5.2023

Najnovšie

Poistenie stavby developerom, platené poistné a vznik poistnej udalosti z pohľadu dane z príjmov a daňových výdavkov v roku 2023Garancia

31.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Developer realizuje výstavbu cez rôznych dodávateľov stavebných činností. Keďže ide o rozsiahlu výstavbu, banka požaduje poistenie stavby a poistenie jednotlivých stavebných firiem, ktoré výstavbu realizujú. Poistná zmluva obsahuje ako poistenca developerskú spoločnosť a tiež ďalšie ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj pozemkov vo vlastníctve fyzickej osoby a oslobodenie od dane, ak fyzická osoba vlastní pozemky viac ako 5 rokovGarancia

30.5.2023, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Bartoš Občan ako FO (fyzická osoba, nie SZČO) vlastní pozemok. Vlastní ho už viac ako 5 rokov. Na tomto pozemku zrealizuje technické zhodnotenie (teda urobí inžinierske siete) právnická osoba - s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je FO, ktorá vlastní pozemky, ktoré sú predmetom zhodnotenia ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

POS terminály u daňových exekútorov fungujúGarancia

30.5.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Občania tak rýchlejšie dokážu vyrovnať svoje podlžnosti. Podmienkou pre úhradu ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pravidlá uplatňované pri zmluve o sprostredkovaníGarancia

29.5.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Preisinger Medzi významné a často uzatvárané zmluvné vzťahy patria aj vzťahy, ktoré súvisia so sprostredkovaním. V Občianskom zákonníku je tento zmluvný vzťah označovaný ako „sprostredkovateľská zmluva”, v Obchodnom zákonníku ako „zmluva o sprostredkovaní”. V obidvoch prípadoch ide o vzťah ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pôžičky a úroky z pohľadu dane z príjmov v roku 2023Garancia

29.5.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Čo rozumieme pod pojmom pôžička a ako sa líši od úveru Pôžička je záväzkový právny vzťah, pri ktorom veriteľ prenecháva vec, ktorá je určená podľa druhu (napríklad peniaze) dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby, resp. na ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podrobnosti k vyhláške č. 169/2023 Z. z. - Vyhláška ÚPV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu časuGarancia

26.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Táto vyhláška nadväzuje na zmenu zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č.  444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uvedená zmena ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pravidlá zdanenia pri preventívnej reštrukturalizáciiGarancia

26.5.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Implementujúc príslušnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1023 prijala Slovenská republika zákon č.  111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorý rozširuje doterajšiu právnu úpravu v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii (zákon č.  7/2005 Z. z. o konkurze a  ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ročná nezdaniteľná suma sa od začiatku budúceho roka výraznejšie zvýši, pracujúcim stúpne čistý príjemGarancia

26.5.2023, Zdroj: SITA

... Ročná suma, ktorú štát pracujúcim nezdaňuje, sa od začiatku budúceho roka výraznejšie zvýši. Dôvodom je razantnejší nárast súm životného minima, na ktoré je nezdaniteľná časť základu dane naviazaná. Ročná suma, ktorú štát pracujúcim nezdaňuje, sa od začiatku budúceho roka výraznejšie zvýši. Dôvodom ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podrobnosti k vyhláške č. 167/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republikyGarancia

25.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňom 16. mája 2023 došlo k zrušeniu vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.  131/2023 Z. z. , ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie elektrobicykla do správnej odpisovej skupiny v roku 2023Garancia

25.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Do akej odpisovej skupiny patrí elektrobicykel? Cena bez DPH je 5 833  € , s. r. o. je platca DPH - mikrodaňovník. Odpisuje sa v 2. odpisovej skupine po dobu 6 rokov? Ohľadom doby odpisovania a metód odpisovania však platí pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (teda aj pre ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
Najčítanejšie

Nákup a zaradenie motorového vozidla do majetku firmy v roku 2021Archív

23.2.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Naša spoločnosť v decembri 2020 kúpila osobné MV. Faktúra je zaevidovaná a uhradená v decembri 2020. Osobné MV bolo odhlásené pôvodným vlastníkom na dopravnom inšpektoráte v decembri 2020. Naša spoločnosť si osobné MV prevzala v decembri 2020, ale nemohla ho prihlásiť, nakoľko čakáme ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj obchodného podielu z pohľadu odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne v roku 2020Archív

24.2.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Fyzická osoba nadobudla podiel v obchodnej v spoločnosti (s. r. o.) v roku 2003. V roku 2006 došlo zo strany fyzickej osoby k navýšeniu tohto obchodného podielu. Pri predaji celého obchodného podielu podlieha časť nadobudnutá po 1. 1. 2004 dani z príjmov? Ako je potrebné postupovať ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup klimatizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

27.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Do priestoru, ktorý vlastní naša spoločnosť sme kúpili v roku obstarania priestoru aj klimatizáciu, ktorej obstarávacia cena je 900 €, čiže nižšia ako 1 700 €. Je potrebné klimatizáciu účtovať ako technické zhodnotenie a teda odpisovať, alebo je možné ju zahrnúť hneď do nákladov ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Transferové oceňovanie - poskytnutie pôžičky medzi spriaznenými osobamiArchív

17.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Prijímanie a poskytovanie pôžičiek medzi závislými osobami a s tým súvisiaca dohodnutá výška úroku podlieha transferovému oceňovaniu. Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): blízka osoba, ekonomicky ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutý finančný dar z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022Archív

23.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová S. r. o. A uzavrela zmluvu o finančnej pôžičke s inou s. r. o. B (nie sú tam závislé osoby). Pôžička mala byť splatená k 31. 12. 2021, s. r. o. A je dlžník. Prosíme je možné spraviť, keď pôžička je na 50 000 €, kde 30 000 € s. r. o. A vráti, ale zvyšných 20 000 € nechá s. r. o. B ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Spôsob výpočtu daňového bonusu v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 7.6.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2023

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 28.6.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2023
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.5.2023
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,52 PLN (-0,01)
1 EUR23,69 CZK (+0,05)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV