dnes je 20.4.2024

Input:

Informácia pre fyzickú osobu s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá sa považuje za mikrodaňovníka

13.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z prímov) sa za mikrodaňovníka považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

  • zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 neprevyšujú sumu 49 790 eur;  s účinnosťou od 1.1.2024 sa maximálna suma ročných zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka zvýšila na sumu 60 000 eur, pričom táto zvýšená suma sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie 2024,
  • nie je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov a nerealizuje v príslušnom zdaňovacom období kontrolovanú transakciu,
  • nebol na ňu vyhlásený konkurz, alebo jej nebol povolený splátkový kalendár.

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky