dnes je 31.5.2023

Input:

(Návrh) OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky z   ... 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov

15.5.2023, Zdroj: Slov-lex.sk

(Návrh) 

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z   ... 2023

 č. MF/006455/2023-74 

o správe s informáciami o dani z príjmov

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21a ods. 6 a § 23a ods. 11 zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 407/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 § 1

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov (ďalej len „správa“), ich usporiadanie a elektronický formát, v ktorom účtovné jednotky, ktorým vznikla povinnosť uloženia správy podľa § 21a až 21c zákona, ukladajú túto správu
do registra účtovných závierok (ďalej len „register“).

 § 2

Na účely uvádzania informácií v správe sa rozumie

  1. daňovou jurisdikciou jurisdikcia štátu alebo jurisdikcia iného nesamostatného územia, ktorá má v oblasti dane z príjmov právnických osôb