dnes je 22.7.2024

Input:

Opravné daňové priznanie

27.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňový subjekt podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada. Zákon neobmedzuje počet podaných opravných daňových priznaní, čo znamená, že daňový subjekt môže do lehoty na podanie daňového priznania podať aj viac opravných daňových priznaní. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné opravné daňové priznanie, pričom na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada. Na tlačive daňového priznania je potrebné v záhlaví I. časti vyznačiť, že ide o opravné daňové priznanie. Podávanie opravných daňových priznaní upravuje § 16 ods.1 a 6 daňového poriadku.

FAQ

Otázka č. 1 - Podanie opravného daňového priznania

Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v januári 2024. Vo februári 2024 však zistí, že v podanom daňovom priznaní neuviedol všetky