dnes je 22.7.2024

Input:

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013135/2023-726 o vydaní vzoru tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

4.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je súčasťou tohto oznámenia a použije