dnes je 21.2.2024

Input:

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023

23.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 2.4.2024.

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 2.4.2024 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho podáva v papierovej forme). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov podľa 49a zákona o dani z príjmov, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 na predpísanom tlačive elektronicky.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo,