dnes je 22.7.2024

Input:

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27.6 Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

Ing. Zuzana Sidorová


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Ú. v. ES L 326, 21. 11. 1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1).

2. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).

3. Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11. 12. 2006) v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení