dnes je 23.6.2024

Input:

Pripravuje sa novela poplatkových predpisov - v PK do 22.5.2024

16.5.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je:

- v prechodnom období zavedenie duálnej úhrady správnych poplatkov a súdnych poplatkov prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice a prostredníctvom prevádzkovateľa systému (Slovenská pošta, a. s.) a s cieľovým riešením úhrady správnych poplatkov a súdnych poplatkov len prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice,

- úprava režimu vedenia centrálnej evidencie poplatkov Ministerstvom financií SR,

- zrušenie režimu delenia správnych orgánov, súdov,