dnes je 22.7.2024

Input:

Projekt AES

5.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Projekt AES predstavuje rozvoj existujúceho systému kontroly vývozu (ECS) formou rozšírenia súčasných a doplnenia nových funkcionalít za účelom zjednodušenia a zefektívnenia postupov pre obchodnú verejnosť ako aj colné orgány a procesu automatizácie v rámci colného konania.

Nový automatizovaný systém vývozu umožní realizovanie zjednodušených postupov a centralizovaného colného konania vo vývoze, úplnú automatizáciu vývozných postupov a výstupných formalít. Taktiež bude zahŕňať harmonizované rozhranie s kontrolným systémom pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) a NCTS. AES zahŕňa časti, ktoré sa majú vyvinúť na centrálnej (EÚ) a vnútroštátnej úrovni, vrátane vnútroštátnych zložiek na podávanie a spracovanie vývozných colných vyhlásení, ktoré umožňujú aj následnú výmenu informácií s colným úradom výstupu prostredníctvom spoločných zložiek AES.

Predpokladaný dátum zavedenia AES do produkčnej prevádzky v SR je 1.december 2023.