dnes je 23.9.2023

Input:

Projekty CKÚ

5.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť s využitím techník elektronického spracovania údajov. V článku 280 nariadenia (EÚ) č. 952/2013  sa stanovuje, že Komisia vypracuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov (ďalej len „pracovný program“).

Pracovný program obsahuje zoznam elektronických systémov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013, príslušných článkov stanovujúcich uvedené systémy a dátumov, ku ktorým by mali byť funkčné.

Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal vývoju vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný pokrok pri príprave a vývoji elektronických systémov. Osobitne to platí na dostupnosť spoločne dohodnutých