dnes je 22.7.2024

Input:

Sadzba dane za rok 2024

4.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR
Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie 2024 je:
  • zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, t. j. zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5), ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3), z príjmov z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) a z ostatných príjmov (§ 8)
    • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 47 537,98 eura vrátane (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane)
    • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eura
  • 15 %  zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu